สวนป่าเชิงอนุรักษ์ เขาไม้แก้ว
สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานและผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน