E 2/2560 ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงมัน เชื่อมจังหวัดระยอง หมู่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (28 เม.ย. 2560)
11/1 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฮวงซุ้ย - ถนนสาย 331 บ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว (11 ม.ค. 2560)
13 12 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (13 ธ.ค. 2559)
E1/2560 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (8 พ.ย. 2559)
2/2560 ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยตำบลเขาไม้แก้ว (7 พ.ย. 2559)
1/2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว (ระยะที่ 1) หมู่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว (26 ต.ค. 2559)
-/2560 ประกาศตกลงจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 (27 ก.ย. 2559)
-/2560 ประกาศตกลงจ้างเหมาดูแลสวนป่าเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว (27 ก.ย. 2559)
-/2560 ราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลเขาไม้แก้ว (11 ต.ค. 2559)
-/2560 ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตำบลเขาไม้แก้ว (11 ต.ค. 2559)