องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาไม้แก้ว


สับประรดเลื่องลือ ขึ้นชื่อเกษตรกรรม

อ่างเก็บน้ำห้วยลึก แหล่งฝึกเสือภูเขา

ร่มเงาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี

 

 

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

 

ผม  นายจำเนียร กีทีปกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ขอขอบคุณทุกท่าน  ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจให้โอกาส ให้ความไว้วางใจ ตลอดทั้งให้การสนับสนุนในการทำงานของผม

                จากระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา ผมได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทำงานรับใช้ พ่อ แม่ พี่น้อง ในตำบลเขาไม้แก้วด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้เกิดความเจริญในทุก ๆ  ด้าน  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลเขาไม้แก้วที่ว่า “เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ สาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมสะอาด”  ทำงานโดยยึดหลักการทำงานที่  ซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  อยู่ในกรอบของความถูกต้อง ชอบธรรมเป็นหลัก  และมุ่งเน้นให้ก่อเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ที่ผ่านมาพบว่า  ปัญหาความต้องการส่วนใหญ่ยังเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ถนน  สะพาน  ถัดมาเป็น เรื่องแหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ  ด้านการศึกษา  ด้านปากท้อง  ด้านสุขภาพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  และปัญหาจากภัยธรรมชาติปัญหาทุกปัญหา  ล้วนมีความสำคัญต่อพ่อ แม่ พี่น้อง ในตำบลเขาไม้แก้วทั้งสิ้น  แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ผมได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  และจัดสรรงบประมาณพัฒนาของ อบต.ส่วนหนึ่ง  และโดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง เพื่อขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา

                จากปัญหาและความต้องการที่มีมาก  ผนวกกับงบประมาณของ อบต. ที่มีอยู่อย่างจำกัด  จึงทำให้การแก้ไขปัญหาอาจจะล่าช้าไปบ้างในบางเรื่อง  ซึ่งผมก็ได้ตระหนักอยู่เสมอและก็ไม่เคยนิ่งนอนใจ ได้พยายามแสวงหาโอกาส และหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน  ในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างความสะดวกสบาย  การอยู่ดีกินดี ให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้าให้ได้ต่อไป

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560  นี้  กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดประทานพรให้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ    มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

 

สวัสดีปีใหม่ 2560

 

ขอขอบคุณ

นายจำเนียร กีทีปกูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว