หมายเลขติดต่อส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เบอร์โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 0-3807-2634,0-3807-2635,  แฟกซ์ 0-3830-9216

นายก อบต. ต่อ 105
ปลัด อบต. ต่อ 106
สำนักปลัด ต่อ 107
กองคลัง ต่อ 108
จัดเก็บรายได้ ต่อ 109
ผอ.กองคลัง ต่อ 102
กองช่าง ต่อ 103
ผอ. กองช่าง ต่อ 104
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ต่อ 109


ต่อ 111

 

เบอร์โทรศัพท์จำเป็น

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว 0-3830-9194-5
2. หมวดการทางเขาไม้แก้ว 0-3830-9197
3. วัดเขาไม้แก้ว 0-3830-9023
4. สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ 0-3823-9456
5. ที่ว่าการอำเภอบางละมุง 0-3822-1124 ,0-3822-2025
6. ไฟฟ้าบางละมุง 0-3842-6463
7. โรงพยาบาลบางละมุง 0-3841-1551 ต่อ 115,415
8.สำนักงานปราบปรามยาเสพติด 0-3822-2474
9.เบอร์ฉุกเฉิน EMS 1669