วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.3/2121 ลว 22 ม.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว527 ลว 22 ม.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว034 ลว 23 ม.ค.62 รายละเอียดการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/076 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงาน (ก.เมืองพัทยา) และค่าตอบแทนอนุกรรมการเมืองพัทยา ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/074 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/073 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/072 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง สำหรับโครงการจัดซื้อกังหันชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.2/ว526 ลว 22 ม.ค.62 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็ปไซต์ สำนักงาน ก.ถ. ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/5/ว524 ลว 22 ม.ค.62 การดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว528 ลว 22 ม.ค.62 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.3/2121 ลว 22 ม.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว527 ลว 22 ม.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว034 ลว 23 ม.ค.62 รายละเอียดการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/076 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงาน (ก.เมืองพัทยา) และค่าตอบแทนอนุกรรมการเมืองพัทยา ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/074 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/073 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/072 ลว 23 ม.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง สำหรับโครงการจัดซื้อกังหันชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.2/ว526 ลว 22 ม.ค.62 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็ปไซต์ สำนักงาน ก.ถ. ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/5/ว524 ลว 22 ม.ค.62 การดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ประเภท1
23 ม.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว528 ลว 22 ม.ค.62 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒) ประเภท1