วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8678 ลว 21 มี..ค62 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8678 ลว 21 มี..ค62 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8459 ลว 20 มี.ค.62 โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน" ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8460 ลว 20 มี.ค.62 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๔.๐ Informatrion Management System 4.0 (IMS 4.0) ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8483 ลว 20 มี.ค.62 โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การวางผังชุมชน" Urban Community Startegy (UCS) ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว128 ลว 22 มี.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ้งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว127 ลว 22 มั.ค.62 แนวทางปฏบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/248 ลว 22 มี.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.3/247 ลว 22 มี.ค.62 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแจ้วโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการอุปถัมภ์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว124 ลว 22 มี.ค.62 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8678 ลว 21 มี..ค62 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8678 ลว 21 มี..ค62 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8459 ลว 20 มี.ค.62 โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน" ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8460 ลว 20 มี.ค.62 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๔.๐ Informatrion Management System 4.0 (IMS 4.0) ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.1/8483 ลว 20 มี.ค.62 โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การวางผังชุมชน" Urban Community Startegy (UCS) ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว128 ลว 22 มี.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ้งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว127 ลว 22 มั.ค.62 แนวทางปฏบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/248 ลว 22 มี.ค.62 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.3/247 ลว 22 มี.ค.62 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแจ้วโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการอุปถัมภ์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประเภท1
22 มี.ค. 2562 ชบ 0023.5/ว124 ลว 22 มี.ค.62 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง ประเภท1