กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี พ.ศ. 2559
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2559 คลิ๊ก


ประชุมสภาวิสามัญ

วิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2559 คลิ๊ก
วิสามัญ 1 ครั้งที่ 2/2559
วิสามัญ 1 ครั้งที่ 3/2559

วิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2558


ประชุมสภาสามัญ

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1 / 2559 

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 2 / 2559   คลิ๊ก

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 / 2559    คลิ๊ก

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1 / 2559   คลิ๊ก


การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2 / 2559   คลิ๊ก

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 3 / 2559   คลิ๊ก

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2559


กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี พ.ศ. 2558

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2558 คลิ๊ก

ประชุมสภาวิสามัญ

วิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2558 คลิ๊ก
วิสามัญ 1 ครั้งที่ 2/2558 คลิ๊ก
วิสามัญ 1 ครั้งที่ 3/2558 คลิ๊ก

วิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2558 คลิ๊ก

ประชุมสภาสามัญ

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1 / 2558 คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 / 2558 คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1 / 2558 คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2 / 2558 คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2558 คลิ๊ก

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี พ.ศ. 2557

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2557 คลิ๊ก


ประชุมสภาวิสามัญ

วิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 / 2557 คลิ๊ก
วิสามัญ 1 ครั้งที่ 2 / 2557 คลิ๊ก
วิสามัญ 2 ครั้งที่ 1 / 2557  คลิ๊ก
วิสามัญ 2 ครั้งที่ 2 / 2557 คลิ๊ก
วิสามัญ 2 ครั้งที่ 3 / 2557  คลิ๊ก

ประชุมสภาสามัญ

การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1 / 2557 คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1 / 2557 คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1 / 2557 คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2 / 2557คลิ๊ก
การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1 / 2557คลิ๊ก


 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี พ.ศ. 2556
 
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี2556  คลิ๊ก
 
ประชุมสภาวิสามัญ
  •  การประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1 / 2556  คลิ๊ก
  •  การประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1 / 2556  คลิ๊ก
 
ประชุมสภาสามัญ
  • การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1 / 2556 คลิ๊ก
  • การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1 / 2556 คลิ๊ก
  • การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1 / 2556 คลิ๊ก
  • การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2 / 2556 คลิ๊ก
  • การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1 / 2556 คลิ๊ก
 
 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว