รางวัลอาหารปลอดภัย
ปลอดโรค
ปี พ.ศ. 2555
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค
ปี พ.ศ. 2555
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
ระดับดีมาก อำเภอบางละมุง
ปี พ.ศ. 2553
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
ระดับดีมาก จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
ยอดเยี่ยม จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553